*

event driven language

A programming language that creates programs responsive to events such as input, incoming data, or signals received from other applications. Such programs keep the computer in an idle loop until an event occurs, at which time they execute code that is relevant to the event. HyperTalk, the language included with the HyperCard application packaged with every Macintosh. is an event driven language. See object oriented programming language.

ngôn ngữ điều khiển theo sự kiện
Loại ngôn ngữ lập trình dùng để biên soạn các chương trình đáp ứng theo các sự kiện, như dữ liệu đưa vào đầu vào hoặc các tín hiệu nhận được từ các trình ứng dụng khác chẳng hạn. Những chương trình này duy trì máy tính trong vòng chạy không cho đến khi có một sự kiện xảy ra. Lúc đó, chương trình sẽ được thực hiện các mã lệnh liên quan đến sự kiện này. HyperTalk, ngôn ngữ đi đôi với trình ứng dụng HyperCard được đóng gói chung với mọi máy Macintosh, là một ngôn ngữ điều khiển theo sự kiện. Xem object oriented programming language.


Published:

PAGE TOP ↑