*

event driven

An application that responds to input from the user or other application at unregulated times. It’s driven by choices that the user makes (select menu, press button, etc.). Contrast with procedure oriented.

event driven
Một trình ứng dụng vốn phản hồi dữ liệu nhập từ người dùng hoặc trình ứng dụng khác vào những thời điểm không được điều khiển bởi những lựa chọn mà người dùng thực hiện (chọn menu, nhấn nút …) Trái với procedure oriented.


Published:

PAGE TOP ↑