*

event

In an event driven environment, an action such as moving or clicking the mouse that results in the generation of a message. See event handler and event driven program.

sự kiện, sự việc
Trong môi trường điều khiển theo sự kiện, đây là một hành động như dịch chuyển hoặc click chuột dẫn đến việc tạo một thông bào. Xem event handler, và event driven program.


Published:

PAGE TOP ↑