*

Exabyte(Exabyte Corporation, Boulder, CO, www.exabyte.com)

The world’s largest independent tape drive manufacturer. Its high capacity 8mm tape drives, introduced in 1987, are sold direct and through OEMs. With acquisitions made in 1993, Exabyte also makes QIC and DAT drives.

Exabyte(Exabyte Corporation, Boulder, CO, www.exabyte.com)
Nhà sản xuất ổ băng từ độc lập lớn nhất thế giới. Các ổ băng từ 8mm dung lượng cao của nó được giới thiệu vào năm 1987, được bán trực tiếp và thông qua các OEM. Bằng các thành quả được tạo năn 1993, Exabyte cũng làm các ổ địa QIC và DAT.


Published:

PAGE TOP ↑