*

Excel

A full featured spreadsheet for PCs and the Macintosh from Microsoft. It can link many spreadsheets for consolidation and provides a wide variety of business graphics and charts for creating presentation materials.

Excel
Một bảng tính nhiều tính năng dành cho các PC và Macintosh của Microsoft. Nó có thể liên kết nhiều trang bảng tính để nhất quán và cung cấp nhiều hình đồ họa giao dịch và các biểu đồ để tạo các chất liệu biểu diễn.


Published:

PAGE TOP ↑