*

executable

A program in machine language that is ready to run in a particular computer environment.

executable
Một chương trình trong ngôn ngữ máy vốn sẵn sàng chạy trong môi trường nhất định.


Published:

PAGE TOP ↑