*

execution time

The time in which a single instruction is executed. It makes up the last half of the instruction cycle.

Thời gian thực hiện
Thời gian mà trong đó một lệnh chỉ dẫn đơn được thực hiện. Nó tạo nửa chu kỳ lệnh chỉ dẫn cuối cùng.


Published:

PAGE TOP ↑