*

executive

Refers to an operating system or only to the operating system’s kernel.

executive
Ám chỉ đến một hệ điều hành hoạc chỉ ám chỉ đến nhân của hệ điều hành.


Published:

PAGE TOP ↑