*

expand

In an outlining utility or a graphical disk directory (such as Microsoft Window’s File Manager), to reveal all the subordinate entries below the selected outline heading or directory. In Windows File Manager, you can expand a directory quickly by double clicking the directory icon.

mở rộng, phát triển
Trong trình tiện ích phác thảo đề cương, hoặc trong thư mục đĩa đồ họa (như File Manager của Microsoft Windows), thao tác mở rộng này dùng để bộc lộ tất cả các đề mục phụ nằm dưới đầu đề hoặc thư mục đề cương. Trong File Manager chẳng hạn, bạn có thể mở rộng nhanh một thư mục bằng cách nhấp đôi chuột vào biểu tượng của thư mục đó.


Published:

PAGE TOP ↑