*

expandability

The ability of a computer system to accommodate more memory, additional disk drivers, or adapters.

khả năng mở rộng, khả năng phát triển
Khả năng của một hệ máy tính có thể hòa hợp được với bộ nhớ lớn hơn, với các ổ đĩa hoặc các bộ điều hợp.


Published:

PAGE TOP ↑