*

expanded memory board

An adapter that adds expanded memory to an IBM compatible computer. See expanded memory.

board nhớ mở rộng
Bộ điều hợp dùng đế gắn kết bộ nhớ rộng vào máy tính loại tương hợp IBM PC. Xem expanded memory.


Published:

PAGE TOP ↑