*

expanded memory emulator

(1) A memory manager for 386s and up that converts extended memory into EMS memory. See EMM.

(2) A utility program for 80386 and 80486 IBM compatible computers that uses extended memory to simulate expanded memory.

expanded memory emulator
(1)Bộ mô phỏng bộ nhớ được mở rộng. Một công cụ quản lý bộ nhớ dành các máy 386 và các phiên bản mới hơn vốn chuyển đổi bộ nhớ được mở rộng thành bộ nhớ EMS. Xem EMM.

(2)trình mô phỏng bộ nhớ mở rộng
Một trình tiện ích dành cho máy tính tương thích IBM PC 80386 và 80486, dùng bộ nhớ phát triển để mô phỏng bộ nhớ mở rộng.


Published:

PAGE TOP ↑