*

expanded memory manager

A utility program that manages expanded memory in an IBM compatible computer equipped with an expanded memory board. See expanded memory and expanded memory board.

trình quản lý nhớ mở rộng
Một trình tiện ích dùng để quản lý bộ nhớ mở rộng trong các máy tính tương thích IBM PC có trang bị board mở rộng. Xem expanded memory, và expanded memory board.


Published:

PAGE TOP ↑