*

expanded storage

Auxiliary memory in IBM mainframes. Data is usually transferred in 4K chunks from expanded storage to central storage (main memory).

expanded storage
Bộ lưu trữ mở rộng. Bộ nhớ phụ trong các máy chủ IBM. Dữ liệu thường được truyền với số lượng lớn 4K tù bộ lưu trữ được mở rộng sang bộ lưu trữ trung tâm (bộ nhớ chính).


Published:

PAGE TOP ↑