*

expansion board

(1) A printed circuit board that plugs into an expansion slot. All the boards (cards) that plug into a personal computer’s bus are expansion boards, such as display adapters, disk controllers and sound cards.

(2) See bus extender.

Bản mach mỏ rông
(1) Một bản mạch được in vôn cằm vào một khe mở rộng. Tất cả các bản mạch (các thẻ) vốn cắm vào bus của máy tính cá nhân là các bản mạch mở rộng, chắng hạn các adater màn hình hiển thị, các bộ điều khiển đĩa và các card (thẻ) âm thanh.

(2) Xem cú extender.


Published:

PAGE TOP ↑