*

expansion slot

A receptacle inside a computer or other electronic system that accepts printed circuit boards. The number of slots determines future expansion. In personal computers, expansion slots are connected to the bus.

expansion slot
Khe mở rộng. Một chỗ chứa bên trong một máy tính hoặc hệ thống điện tử khác vốn nhận các bản mạch in. Số các khe xác định sự mở rộng sau này. Trong máy tính cá nhan, các khe mở rộng được nối kết vào bus.


Published:

PAGE TOP ↑