*

expert system

An AI application that uses a knowledge base of human expertise for problem solving. Its success is based on the quality of the data and rules obtained from the human expert. In practice, expert systems perform both below and above that of a human.

expert system
Hệ thống chuyên nghiệp. Một trình ứng dụng AI dùng một cơ sở tri thức về kỹ năng của con người để giải quyết vấn đề. Thành công của con người để giải quyết vấn đề. Thành công của nó dược dựa vào chất lượng của nó được dựa vào chất lượng của dữ liệu và các nguyên tắc nhận được từ ký năng của con người. Trên thực tế, các hệ thống chuyên nghiệp thực hiện cả hai chức năng trên của con người.


Published:

PAGE TOP ↑