*

expload

(1) To break down an assembly into its component pieces. Contrast with implode.

(2) To decompress data back to its original form.

expload
(1) Chia một tập hợp thành các mẫu thành phần của nó. Trái với implode.

(2) Nén lại dữ liệu trở về dạng ban đầu của nó.


Published:

PAGE TOP ↑