*

exploded pie graph

A pie graph in which one or more of the slices has been offset slightly from the others. See pie graph.

đồ thị khoanh được cắt mảnh
Một đồ thị dạng khoanh, trong đó có một hoặc nhiều mảnh được cắt rời khỏi các phần còn lại.


Published:

PAGE TOP ↑