*

Explorer

The file manager in Windows 95. It is the counterpart to File Manager in Windows 3.1. See also Microsoft Internet Explorer.

Explorer
Công cụ quản lý file trong Windows 95. Nó là bản sao từ File Manager tròn Windows 3.1. Xem thêm Microsoft Internet Explorer.


Published:

PAGE TOP ↑