*

exponent

The number written above the line and to the right of a number that indicates the power of a number. or how many zeros there are in it. For example 10 to the 3rd power indicates three zeros. The number 467,000 can be stated as 467 x 10 to the 3rd. On a screen or printout, the number is expressed as 467E3. See floating point.

Lũy thừa
Số được viết trên dòng và bên phải của vốn biểu thị lũy thừa của một số, hoặc bao nhiêu số 0 (zero) có trong nó. Ví dụ, 10 lũy thừa 3 có ba số 0. Số 467.000 có thể được bắt đầu là 467×10 thừa 3. Trên một màn hình hoặc sản phẩn in, số được diễn đạt là 467E3. Xem floating point.


Published:

PAGE TOP ↑