*

exponential smoothing

A widely used technique in forecasting trends, seasonality and level change. Works well with data that has a lot of randomness.

exponential smoothing
Một kỹ thuật được sư dụng rộng rãi trong việc dự báo các khuynh dướng thay đổi cấp độ và theo mùa. Hoạt động hiệu quả với dữ liệu vốn nhiều sử ngẫn nhiên.


Published:

PAGE TOP ↑