*

export

To convert a data file in the current application program into the format required by another application program.

Xuất
Chuyển đổi file dữ file dữ liệu trong trình ứng dụng hiện hành sang dạng được yêu cầu bởi trình ứng dụng khác.


Published:

PAGE TOP ↑