*

expression

In programming, a statement that describes data and processing. For example, VALUE = 2*COST and PRODUCT = “HAT” AND COLOR = “GRAY”.

Biểu thức
Trong lập trình, một lệnh mô tả dữ liệu và qui trình xử ký. Ví dụ, VALUE = 2*COST và PRODUCT = “HAT” AND COLOR = “GRAY”.


Published:

PAGE TOP ↑