*

extended application

A DOS application that runs in extended memory under the control of a DOS extender.

Trình ứng dụng mở rộng
Một trình ứng dụng DOS chạy trong bộ nhớ được mở rộng dưới sự điều khiển của một công cụ mở rộng DOS.


Published:

PAGE TOP ↑