*

extended ASCII

The second half of the ASCII character set (128 through 255). The symbols are defined by ANSI, by IBM for the PC (see ASCII chart) and by other vendors for proprietary uses. it is nonstandard.

extended ASCII
Nửa thứ hai của tập ký tự ASCII (128 đến 255). Các biểu tượng được xác định bởi ANCI, IBM, dành cho PC (xem ASCII chart) và bởi các nhà cung cấp khác để sử dụng độc quyền. Nó là ASCII không chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑