*

extended maintenance

On call service that is ordered for periods in addition to the primary period of mainframe.

Bảo trì mở rộng
Dich vụ yêu cầu vốn được đặt về thời gian để bổ sung thời gian bảo hành trước đó.


Published:

PAGE TOP ↑