*

extended memory manager

A utility program that enables certain DOS programs to access extended memory. The programs must be written to conform to the XMS memory standard. See conventional memory, extended memory, and extended Memory Specification (XMS).

trình quản lý bộ nhớ phát triển
Một trình tiện ích tạo khả năng cho một số chương trình DOS nhất định có thể truy cập vào bộ nhớ phát triển. Các chương trình này phải được viết theo chuẩn bộ nhớ XMS. Xem conventional memory. extended memory, eXtended Memory Specification (XMS).


Published:

PAGE TOP ↑