*

extended memory

In Intel 286s and up, it is standard memory above one megabyte. Extended memory is used directly by Windows and OS/2 as well as DOS applications that run with DOS extenders. EXTMEM.WMF

extended memory
Bộ nhớ mở rộng. Trong các máy 286 của Intel và các phiên bản mới hơn, nó là bộ nhớ chuẩn trên một Megabyte. Bộ nhớ mở rộng được dùng trực tiếp bởi Windows và OS/2 cũng như các trình ứng dụng vốn chạy với các công cụ mở rộng DOS.


Published:

PAGE TOP ↑