*

extent

Contiguous space on a disk reserved for a file or application.

Vùng, miền
Không gian liên tục trên một đĩa dành cho một file hoặc trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑