*

external command

(1) In DOS and OS/2, a function performed by a separate utility program that accompanies the operating system. Contrast with internal command.

(2) A user developed HyperCard command.

(3)(XCMD) In HyperTalk programming, a userdefined command (written in a language like Pascal or C) that uses builtin Macintosh routines to perform tasks not normally available within HyperCard. A popular XCMD is ResCopy, written by Steve Mailer of Apple Computer and widely available in public domain or shareware stack writing utilities. ResCopy enables a HyperTalk programmer to copy external commands and external resources from one program or stack to another. Using ResCopy, even a novice HyperTalk programmer can add resources to a HyperCard stack by copying resources from another stack. See external function (XCFN) and ResEdit.

external command
Lệnh ngoài
(1) Trong DOS và OS/2, một chức năng được thực hiện bởi một chương trình tiện ích riêng lẻ vốn kèm theo hệ điều hành. Trái với internal command.

(2) Một lệnh HyperCard được phát triển bởi người dùng.

(3)(lênh XCMD) Trong lập trình lập trình HyperTalk, đây là lệnh do người sử dụng qui định (được viết theo một ngôn ngữ loại như Pascal hoặc C chẳng hạn). Lệnh này dùng các thủ tục Macintosh có sẵn để hoàn thành các công việc bình thường không có sẵn trong HyperCard. Một XCMD thông dụng là ResCopy, thường gặp nhiều trong các lập trình tiện ích thuộc các lĩnh vực công cộng hoặc thuộc các phần mềm cổ đông. ResCopy cho phép lập trình viên HyperTalk tiến hành sao chép các lệnh ngoại trú và các tài nguyên bên ngoài từ một chương trình hoặc từ một ngăn xếp HyperTalk vào nơi khác. Xem external function (XCFN), và ResEdit.


Published:

PAGE TOP ↑