*

external function(XCFN)

In HyperTalk programming, a program function (written in a language like Pascal or C) that is external to HyperTalk but returns values to the program. For example, Resources, an XCFN written by Steve Mailer of Apple Computer and widely available in public domain or shareware stack writing utilities, returns a list of all named resources in a file of a specified type. See external command (XCMD).

chức năng XCFN
Trong lập trình HyperTalk, đây là một chức năng chương trình nằm bên ngoài HyperTalk (được viết bằng ngôn ngữ như Pascal hoặc C chẳng hạn), nhưng sẽ hoàn trả lại các giá trị cho chương trình; các giá trị này có thể được sử dụng trong nội bộ chương trình HyperTalk. Ví dụ Resource chẳng hạn, là một XCFN có mặt phổ biến trong các trình tiện ích công cộng phần mềm cổ phần. Nó sẽ hoàn trả lại bảng liệt kê tất cả các tài nguyên đã được đặt tên trong một tập tin loại đặc biết. Xem external command (XCMD).


Published:

PAGE TOP ↑