*

external interrupt

An interrupt caused by an external source such as the computer operator, external sensor or monitoring device, or another computer.

Sự ngắt bên ngoài
Một sự ngắt được gây ra bởi một nguồn bên ngoài chẳng hạn người điều khiển máy tính, bộ cảm ứng ngoài hoặc thiết bị kiểm soát, hoặc máy tính khác.


Published:

PAGE TOP ↑