*

external modem

A self contained modem that is connected via cable to the serial port of a computer. It draws power from a wall outlet. The advantage of an external modem over an internal one is that a series of status lights on the outside of the case may be more helpful if a problem occurs. Contrast with internal modem.

Modem ngoài
Một modem độc lập được nối kết qua cáp vào cổng nối tiếp của một máy tính. Nó hút điện từ một lỗ cằm tường. Tính ưu việt của một modem ngoài so với một modem trong là một chuỗi các đèn báo trạng thái trên vỏ ngoài có thể hữu ích nếu một sự cố xảy ra. Trái với internal modem.


Published:

PAGE TOP ↑