*

external reference formula

In Microsoft Excel and other DDE capable spread sheet programs, a formula placed in a cell that retrieves a value from a cell in another spreadsheet. See dynamic data exchange (DDE).

công thức tham chiếu ngoài
Trong Microsoft Excel và các chương trình bảng tính có khả năng DDE khác, đây là tên công thức được đặt trong một ô dùng để tạo nên một sự liên kết với bảng tính khác. Xem dynamic data exchange (DDE).


Published:

PAGE TOP ↑