*

external reference

In programming, a call to a program or function that resides in a separate, independent library.

Sự tham chiếu ngoài
Trong lập trình, một cuộc gọi đến một chương trình hoặc chức năng trong một thư viện độc lập, riêng lẻ.


Published:

PAGE TOP ↑