*

external storage

Storage outside of the CPU, such as disk and tape.

external storage
Bộ lưu trữ ngoài. Bộ lưu trữ bên ngoài của CPU, chẳng hạn đĩa và băng tữ.


Published:

PAGE TOP ↑