*

external table

In Lotus1-2-3 Release 3, a database created with a database management program (such as dBASE III) that Lotus 1-2-3 can access directly with the Data External command.

bảng ngoài
Trong Lotus 1-2-3 Release 3, đây là một cơ sở dữ liệu được tao nên bằng một chương trình quản lỳ cơ sở dữ liệu (dBASE VI chẳng hạn) mà 1-2-3 có thể truy cập trực tiếp vào đó bằng lệnh Data External.


Published:

PAGE TOP ↑