*

extranet

A Web site that is made available to external customers or organizations for electronic commerce. Although on the Internet, it generally provides more customer specific information than a public site. It may require passwords to gain access to the more sensitive information.

extranet
Một Web site được tạo sẵn cho những khách hàng bên ngoài hoặc các tố chức về thương mại điện tử. Mặc dù trên Internet, nó thương cung cấp nhiều thông tin dành riêng cho khách hàng hơn là một site công cọng. Nó có thể đòi hỏi các password để đạt được sự truy cập sang thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑