*

F connector

A coaxial cable connector used to connect antennas, TVs and VSRs. It is easily recognized:the plug’s inner wire is stripped bare and sticks out of the connector looking very unfinished.

Bộ nối F
Một bộ nôi cap đồng trục dược sử dung để nơi anten. TV và VCR. Nó được nhận biết một cách rõ ràng:dây bên trong của phích cắm là dây trần và nhô ra khỏi bộ nối trông có vẻ như chưa hoàn chỉnh.


Published:

PAGE TOP ↑