*

F1 key

Function key number one. There are 12 function keys on a PC keyboard. F1 is used for retrieving help in Windows and in most DOS applications.

Phím F1
Phím chức năng số 1. Có 12 phím chức năng trên môt bàn phím máy tính. F1 được sử dụng để tìm phần trợ giúp trong Windows và trong phầ lốn các trình ứng dụng DOS.


Published:

PAGE TOP ↑