*

facing pages

The two pages of a bound document that face each other when the document is open.

các trang đối diện
Hai trang của một tài liệu đả đóng thành quyển, nằm đối diện nhau khi tài liệu được mở ra. Xem recto, và verso.


Published:

PAGE TOP ↑