*

factorial

The number of sequences that can exist with a set of items, derived by multiplying the number of items by the next lowest number until 1 is reached For example. three items have six sequences(3x2x1=6):123, 132, 231, 213, 312 and 321.

Giai thừa
Số chuổi có thể tổn tại với một tập hợp các phần tử, đưoc tính bằng cấp nhân số các phần tử gồm với số nhỏ nhất kế tiếp cho đến 1. Chẳng hạn, ba phần tử có số chuổi(3x2x1=6):123, 132, 231, 213, 312 và 321.


Published:

PAGE TOP ↑