*

fail soft

The ability to fail wiht minimum destruction. For example, a disk an drive can be built to automatically park the heads when power fails. Although it doesn’t correct the problem, it minimizes destruction.

Độ linh hoạt an toàn
Khả năng bị hỏng với mức độ thấp nhất. Chẳng hạn, một ổ đỉa có thể được cài đặt để tự động dùng đầu từ khi mất điện. Mặc dầu nó không chỉnh sửa được sự cố, nhưng nó giảm thiểu mức độ bị hỏng.


Published:

PAGE TOP ↑