*

fan

A device that uses motor-driven blades to circulate the air in a computer or other electronic system. Today’s CPUs run extremely hot, and large computer cabinets use two and three fans to reduce temperature.

Quạt
Một thiết bị có các cánh quạt được điều khiển bởi động cơ để thông khí cho mọt máy tính hay hệ thống điện tử khác. Các CPU ngày nay tỏa nhiệt rất nhiều, và các vỏ máy tính lớn sử dụng hai và ba quạt để giảm bớt nhiệt độ.


Published:

PAGE TOP ↑