*

FastCAD

A full-featured PC CAD program from Evolution Computing, Tempe, AZ, known for its well-designed user interface. It requires a math coprocessor. Users with less sophisticated requirements can start out with FastCAD’s baby brother, EasyCAD.

FastCAD
Một chương trình PC CAD có đầy đủ tính năng của Evolution Computing, Tempe, AZ, nổi tiếng với giao diện người dùng đủợc thiết kế tốt. Nó đòi hỏi một bộ đồng xử lý toán học. Nhửng người sử dụng có các yêu cầu it phức tạp hơn có thể bắt đầu với EasyCAD, ra đời sau FastCAD.


Published:

PAGE TOP ↑