*

FastDisk

A Windows 3.1 driver in 386 Enhanced Mode that speeds up disk accesses by bypassing DOS and the BIOS and communicating with the disk controller directly.

FastDisk
Một trình điều khiển Windows 3.1 trong 386 Enhanced Mode vốn tăng tốc độ truy cập đĩa bằng cách đi vòng qua DÓ và BIOS và trực tiếp giao tiếp với bộ điều khiển đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑