*

fat binary

A Macintosh executable program that contains machine language in one file for both the Macintosh and PowerMac machines(680×0 and PowerPC CPUs). Software distributed in this format will run native on whichever Mac architecture it is loaded on.

fat binary
Một chương trình khả thi của Macintosh có chứa ngôn ngữ máy trong một file dành cho cả hai máy Macintosh và PowerMac(cc CPU 680×0 và PowerPC). Phần mềm được phân phối ở dạng gốc trên bất kỳ cấu trúc Mac nào mà nó được tải trên đó.


Published:

PAGE TOP ↑