*

FAT32

The 32-bit version of the file allocation table(FAT) that was added to Windows 95 starting with OEM Service Release 2(OSR2) in 1996. FAT32 supports hard disks up to 2TB instead of 2GB. It also reduces cluster waste. On drives up to 8GB, cluster size was reduced from 32K to 4K.

FAT32
Phiên bản 32 bit của bảng cấp phát file(FAT) đã được bổ sung vào Windows 95 bắt đầu với OEM Service Release 2(OSR2) lên đến 2TB thay vì 2GB. Nó cũng giảm bớt sự hao phí cụm. Trên các ổ đĩa lên đến 8GB, kích cõ cụm đẫ được giảm từ 32K xuống 4K.


Published:

PAGE TOP ↑