*

fatal error

A condition that halts processing due to read errors, program bugs or anomalies.

Lỗi nghiêm trọng
Một tình trạng tạm ngưng việc xử lý do các lỗi chương trình hoặc các sự cơ bất thường.


Published:

PAGE TOP ↑